Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei


In vederea urgentarii stabilirii elementelor de fundamentare a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008, proiect de buget care trebuie prezentat Guvernului in cursul lunii septembrie, a eliminarii inadvertentelor aparute intre prevederile cuprinse in Legea nr. 250/2007 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si celelalte reglementari din continutul acestei legi, respectiv din cuprinsul celorlalte legi din domeniul social, 
in scopul asigurarii scaderii cotelor de contributii de asigurari sociale datorate de angajatori si angajati la bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit obiectivelor Programului de guvernare, care vor conduce la diminuarea in anul 2008 a veniturilor la acest buget, 
se impune adoptarea de masuri imediate pentru realizarea interventiilor legislative asupra actelor normative ce cuprind dispozitii privind contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj si, respectiv, in sensul punerii de acord a dispozitiilor privind stabilirea bazei de calcul a contributiilor sociale astfel incat baza de calcul a contributiei angajatorului sa fie egala cu suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale, elemente care vizeaza interesul public si care au caracter de urgenta.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. – Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza, dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5 alineatul (1), punctul V se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 „V. Persoanele care se regasesc in doua sau mai multe situatii prevazute la pct. IV.”

2. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„(2) Se pot asigura in sistemul public, pe baza de contract de asigurare sociala, in conditiile prezentei legi, persoanele care se regasesc in situatiile prevazute la alin. (1) si care doresc sa isi completeze venitul asigurat, precum si persoanele care nu se regasesc in situatiile prevazute la alin. (1).”

3. La articolul 6, alineatul (11) se abroga. 

4. La articolul 6, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 

„(2) In situatia in care se constata erori in cuprinsul declaratiilor prevazute la alin. (1), indiferent de motivele care au cauzat producerea acestora, si/sau modificari ale datelor pe baza carora se determina stagiul de cotizare si punctajul mediu anual ale asiguratului, persoanele juridice sau fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie rectificativa privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat la casa teritoriala de pensii unde a fost depusa si declaratia pe care o modifica.
(3) Declaratia prevazuta la alin. (1) si declaratia rectificativa prevazuta la alin. (2) au regimul juridic al unei declaratii pe propria raspundere.”

5. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu urmatorul cuprins: 
„Art. 61. – (1) Persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V care au cel putin varsta de 18 ani sunt obligate sa se asigure pe baza declaratiei de asigurare. Declaratia de
asigurare se depune in termen de 30 de zile de la data incadrarii in situatia respectiva la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta. Venitul lunar asigurat este cel stabilit prin declaratia de asigurare.
(2) Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V, daca beneficiaza de una dintre categoriile de pensii prevazute de prezenta lege sau daca se regasesc in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III.
(3) Contractul de asigurare sociala prevazut la art. 5 alin. (2) se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau resedinta a persoanei interesate.
(4) Contractul de asigurare sociala se incheie in forma scrisa si produce efecte de la data inregistrarii acestuia la casa teritoriala de pensii.
(5) Venitul asigurat inscris in declaratia sau contractul de asigurare sociala poate fi modificat prin depunerea unei comunicari de modificare a declaratiei de asigurare sau, dupa caz, prin incheierea unui act aditional la contractul de asigurare
sociala.
(6) Declaratia si contractul de asigurare sociala constituie titluri de creanta si devin titluri executorii la data la care creanta bugetara este scadenta conform legii.”

6. La articolul 7, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
„Art. 7. – (1) In sistemul public prestatiile de asigurari sociale reprezinta venituri de inlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor asigurate, ca urmare a batranetii, invaliditatii sau decesului.
(2) Prestatiile de asigurari sociale se acorda sub forma de pensii, ajutoare si alte tipuri de prestatii prevazute de prezenta lege.”

7. La articolul 7, alineatul (3) se abroga. 

8. Articolul 10 se abroga. 

9. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu urmatorul cuprins: 
„Art. 131. – (1) Pana la data de 1 iulie 2008, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, denumita in continuare ANAF, si CNPAS asigura corelarea bazelor proprii de date
pentru realizarea unei evidente corecte si unitare a drepturilor si obligatiilor participantilor la sistemul public de pensii, precum si la sistemul fondurilor de pensii administrate privat.
(2) Casele teritoriale de pensii si organele fiscale subordonate ANAF trebuie sa isi transmita reciproc informatiile referitoare la sumele reprezentand contributia de asigurari sociale, declarate si, respectiv, platite de angajatori.
(3) Casele teritoriale de pensii si organele fiscale subordonate ANAF, pe baza informatiilor prevazute la alin. (4), identifica situatiile in care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea si plata contributiilor de asigurari sociale, dispunand masurile prevazute de lege.
(4) Institutiile prevazute la alin. (3) isi acorda reciproc si gratuit accesul la informatiile referitoare la declararea si plata contributiilor de asigurari sociale din bazele de date pe care le au in administrare.
(5) Anual, dupa depunerea situatiilor financiare, respectiv a declaratiilor fiscale, organele fiscale teritoriale ale Ministerului Economiei si Finantelor transmit caselor teritoriale de pensii situatia persoanelor care s-au incadrat in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV.”

10. La articolul 23, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„Art. 23. – (1) Baza lunara de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale in cazul asiguratilor o constituie:
a) venitul brut realizat lunar, in situatia asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II;
b) venitul lunar asigurat, inscris in declaratia sau in contractul de asigurare sociala, in cazul asiguratilor prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2);
c) salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in cazul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala.”

11. La articolul 23, alineatul (3) se abroga. 

12. La articolul 24, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„Art. 24. – (1) Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale datorate de catre angajator o constituie suma veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale de asigurari sociale conform art. 23 alin. (1).”

13. La articolul 24, alineatele (3) si (4) se abroga. 

14. La articolul 24, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„(5) In cazul angajatorilor care datoreaza contributie asupra veniturilor brute realizate lunar in conditii diferite de munca, baza de calcul la care se datoreaza contributia de asigurari sociale corespunzatoare fiecarei conditii de munca o constituie suma veniturilor brute realizate in fiecare dintre aceste conditii.”

15. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„Art. 26. – (1) Contributia de asigurari sociale nu se datoreaza asupra sumelor reprezentand:
a) prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;
b) diurne de deplasare si de delegare, indemnizatii de delegare, detasare si transfer, precum si drepturi de autor;
c) participarea salariatilor la profit.
(2) Sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari sociale, prevazute la alin. (1), nu se iau in considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul public de pensii.”

16. La articolul 28, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
„Art. 28. – (1) Contributia individuala de asigurari sociale datorata de asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. I si II se retine integral din veniturile care constituie, conform art. 23
alin. (1), baza de calcul si/sau, dupa caz, din cuantumul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate.
(2) Angajatorul calculeaza si vireaza lunar, la casa teritoriala de pensii in raza careia se afla sediul acestuia, contributia de asigurari sociale pe care o datoreaza bugetului asigurarilor sociale de stat impreuna cu contributiile individuale retinute de
la asigurati.” 

17. La articolul 28, dupa alineatul (3) se introduc 4 noi alineate, alineatele (4), (5), (6) si (7), cu urmatorul cuprins: 
„(4) Din momentul inceperii activitatii de colectare pentru sistemul fondurilor de pensii administrate privat contributia la fondul de pensii, care este parte din contributia individuala de asigurari sociale datorata la sistemul public de pensii, se vireaza de catre CNPAS fondurilor de pensii administrate privat.
(5) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care platitorii au depus declaratia privind evidenta nominala si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, institutia de evidenta prevazuta de lege transmite fiecarui administrator lista nominala de virare a sumelor catre fondul de pensii pe care acesta il administreaza.
(6) Lunar, pana cel tarziu in data de 20 a lunii urmatoare celei in care angajatorul a depus declaratia privind evidenta nominala si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, institutia de evidenta prevazuta de lege vireaza catre fiecare fond de pensii administrat privat, de la bugetul asigurarilor sociale de stat, suma reprezentand contributiile individuale datorate acestor fonduri.
(7) CNPAS transmite catre ANAF informatii cu privire la sumele care au fost virate fondurilor de pensii administrate privat, pe fiecare angajator, in vederea executarii creantelor bugetare, potrivit legii.”
18. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„Art. 33. – (1) Perioadele in care persoanele asigurate pe baza de declaratie sau contract de asigurare nu au achitat contributia de asigurari sociale datorata nu se valorifica la stabilirea pensiilor pana la achitarea acesteia, inclusiv a dobanzilor si penalitatilor aferente.
(2) Asiguratii prevazuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V care fac dovada ca in anul fiscal precedent nu au realizat venituri nu datoreaza contributie de asigurari sociale pentru perioada respectiva.
(3) In cazul in care asiguratii aflati in situatia prevazuta la alin. (2) au achitat contributia de asigurari sociale, aceasta nu se restituie, iar stagiul de cotizare realizat se valorifica la stabilirea prestatiilor de asigurari sociale.”

19. La articolul 35, alineatul (4) se abroga. 

20. Articolul 142 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„Art. 142. – (1) Cheltuielile privind organizarea si functionarea sistemului public de pensii se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, in limita unui procent de pana la 4% aplicat asupra cheltuielilor anuale totale prevazute prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, inclusiv asupra cheltuielilor din alte surse atrase, in conditiile legii.
(2) Sumele necesare administrarii si gestionarii procesului de afiliere la fondurile de pensii administrate privat, cele ocazionate de virarea contributiei la aceste fonduri, precum si celelalte cheltuieli aferente se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat, in limita procentului prevazut la alin. (1).”

Art. II. – Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 20, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
„Art. 20. – (1) Baza de calcul a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru trecerea temporara in alt loc de munca se calculeaza ca medie a veniturilor brute realizate lunar de catre salariat in ultimele 6 luni anterioare manifestarii riscului, respectiv a veniturilor stipulate in contractele individuale de asigurare, pe baza carora s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(2) In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, baza de calcul a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, pentru reducerea timpului de munca sau pentru trecerea temporara in alt loc de munca o constituie media veniturilor brute realizate lunar, respectiv a veniturilor stipulate in contractul individual de asigurare, pe baza carora s-a stabilit contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale.” 

2. La articolul 20, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: 

„(21) In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar brut din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia.” 

3. La articolul 101, alineatele (1), (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

 „Art. 101. – (1) Baza lunara de calcul la care angajatorul datoreaza contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale pentru persoanele prevazute la art. 5 si 7 o constituie:
a) suma veniturilor brute realizate lunar;
b) salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, cu exceptia cazurilor de accident de munca sau boala
profesionala.
(2) Cotele de contributie datorate de angajatori in functie de clasa de risc se stabilesc prin Legea bugetului asigurarilor sociale de stat si se aplica asupra bazei lunare de calcul
prevazute la alin. (1).
(3) Contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale nu se aplica asupra sumelor reprezentand:
a) prestatii suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de munca si boli profesionale;
b) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare si transfer, precum si drepturile de autor;
c) participarea salariatilor la profit.”

4. La articolul 101, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins: 

„(4) Sumele asupra carora nu se datoreaza contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale prevazute la alin. (3) nu se iau in considerare la stabilirea prestatiilor din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.”

5. La articolul 111, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(2) Neplata contributiei de asigurare de catre asiguratii prevazuti la art. 6 pe o perioada de 3 luni consecutive constituie pentru asigurator motiv de reziliere de drept a contractului individual de asigurare.”

6. La articolul 116, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„(3) Cheltuielile pentru organizarea si functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se asigura in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul asigurarilor sociale de stat.”

7. La articolul 135, dupa alineatul (10) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins: 
„(11) Rambursarea serviciilor medicale acordate lucratorilor asigurati conform prevederilor legislatiei romane se va realiza in conformitate cu facturile si documentele justificative trimise de institutiile competente ale tarilor membre Uniunii Europene sau ale tarilor prevazute in acordurile bilaterale.
(12) Cheltuielile de transport necesare pentru repatriere in cazul decesului unui lucrator asigurat conform prevederilor legale romane in vigoare ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala, se suporta din sumele prevazute cu
aceasta destinatie pentru accidente de munca si boli profesionale din bugetul asigurarilor sociale de stat.”

Art. III. – Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se
completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 26. – Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota se aplica asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. 27 alin. (1).”

2. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„Art. 27. – (1) Angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota se aplica asupra bazei lunare de calcul, reprezentata de venitul brut realizat lunar, in situatia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19.

3. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 „Art. 28. – Persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj, prevazute la art. 20, au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota se aplica asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.” 

4. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
„Art. 29. – Cotele contributiilor prevazute la art. 26–28 se stabilesc prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, in functie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj.”
5. La articolul 30, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
„(2) Taxele incasate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca din activitatea centrelor regionale de formare profesionala a adultilor, precum si cele pentru acreditarea furnizorilor de servicii de ocupare se constituie ca venituri din alte surse ale bugetului asigurarilor pentru somaj, in masura in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se prevede altfel.”

Art. IV. – Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, litera a) va avea urmatorul cuprins: 
„a) angajator – persoana fizica sau persoana juridica, cu exceptia institutiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, ce poate sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca, in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.”

2. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: 
„Art. 7. – (1) Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la Fondul de garantare in cota de 0,25%, aplicata asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj realizate de salariatii incadrati cu contract individual de munca, potrivit legii.”

Art. V. – (1) Incepand cu 1 noiembrie 2007 se suplimenteaza cu 400 numarul maxim de posturi aprobate, potrivit legii, Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, prin reorganizarea institutiilor aflate in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse.
(2) Posturile prevazute la alin. (1) si, dupa caz, personalul care ocupa posturile supuse reorganizarii se preiau, in conditiile legii, pe baza de protocol, in care se va stabili structura posturilor redistribuite potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta si cheltuielile de personal aferente, pe capitole de cheltuieli, incluzand toate drepturile salariale prevazute de lege.
(3) Se autorizeaza Ministerul Economiei si Finantelor sa introduca, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, modificarile corespunzatoare in structura si volumul bugetelor implicate.
(4) Prezenta ordonanta de urgenta modifica numarul maxim de posturi reglementat prin actele normative in care acesta este prevazut.

Art. VI. – Cu exceptia art. V, prevederile prezentei ordonante de urgenta intra in vigoare pe data de 1 ianuarie 2008.

Art. VII. – Pana la data de 1 ianuarie 2008 ministerele implicate vor supune aprobarii, potrivit competentelor prevazute de lege, modificarea si completarea in mod corespunzator, dupa caz, a normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, si, respectiv, ale Legii nr. 200/2006
privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, precum si a altor acte normative date in executarea acestor legi.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru

Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian
Bucuresti, 26 septembrie 2007.
Nr. 91.

Anunțuri

3 răspunsuri

  1. A mai fost modificat azi art. 58 al legii 19/2000, prin Legea 11.

  2. Tocmai l-am publicat acum 2 minute cu un mic comentariu.
    Multam oricum de precizare.

  3. buna ziua,
    as dori sa stiu daca la aceasta data (24.06.2010) ce retineri se opresc la indemnizatia pentru cei care se pensioneaza la varta standard ( indemnizatia este prevazuta in CCMU ramura invatamant art.37 lit.e) , contract ce este inca in vigoare).

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: