Proiectul legii salarizarii unice


Art. 1. – (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica:
personalului incadrat in institutii publice – respectiv Parlamentul, Administratia Prezidentiala, Autoritatea judecatoreasca, Guvern, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora – finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
b) personalul incadrat in institutii publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;
c) personalului din institutiile publice finantate integral din venituri proprii.
(2) Intra in categoria personalului bugetar, personalul incadrat pe baza contractului individual de munca, personalul care ocupa functii de demnitate publica si asimilat acestuia, precum si personalul care beneficiaza de statute speciale, inclusiv functionarii publici.

Art. 2. – Sistemul unitar de salarizare a personalului platit din fonduri publice are la baza urmatoarele principii:
a) legea reglementeaza salarizarea tuturor categoriilor de personal platite din fonduri publice, asa cum sunt definite in Legea privind finantele publice, avand un caracter unitar;
b) raportul intre salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata si salariul maxim al personalului platit din fonduri publice va fi de 1 la 15;
c) armonizarea sistemului de salarizare a personalului platit din fonduri publice s-a realizat tinand cont de importanta, raspunderea, complexitatea activitatii si nivelul studiilor necesare pentru desfasurarea activitatii;
d) salariul de baza devine principalul element al castigului salarial si se realizeaza prin includerea in salariul de baza a unor sporuri care au un caracter general;
e) ierarhia salariilor de baza, atat intre domeniile de activitate, cat si in cadrul aceluiasi domeniu, s-a realizat in functie de complexitatea si importanta activitatii desfasurate, avand la baza urmatoarele criterii:
– nivelul studiilor si competente;
– importanta sociala a muncii;
– complexitatea si diversitatea activitatilor;
– responsabilitatea si impactul deciziilor;
– expunere la factori de risc;
– incompatibilitati si conflicte de interese;
– dificultatea activitatilor specifice;
– sfera de relatii – interactiunea cu factorii externi;
– conditii de acceptare pe post.
f) trecerea de la vechiul sistem de salarizare la noul sistem de salarizare, se face astfel incat nici o persoana sa nu inregistreze o diminuare a castigului salarial brut avut.
g) suprematia legii – in sensul ca nici un alt act juridic privind salarizarea personalului bugetar nu poate deroga de la prevederile prezentei legi;
h) competitivitate in raport cu piata muncii in vederea atragerii de personal competent si mentinerii personalului bugetar performant;
i) transparenta – mecanismul de stabilire a salariului de baza si a celorlalte drepturi salariale sa fie transparent si usor de inteles;
j) echitate – sistemul trebuie sa asigure oportunitati egale si remuneratie egala pentru munca de valoare egala;
k) compatibilitate cu principiile descentralizarii prevazute in legislatia in vigoare;
l) salariile de baza se diferentiaza si in raport cu nivelul la care se presteaza activitatea, respectiv la nivel central, teritorial, respectiv la nivel local;
m) sustenabilitate financiara – costurile salariale trebuie sa se incadreze in bugetele alocate, iar cresterile salariale se vor realiza in concordanta cu evolutia indicatorilor macroeconomici si a indicatorilor sociali;

Art. 3 – (1) in limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite repartizeaza pentru personalul bugetar din aparatul propriu si din unitatile subordonate sumele destinate cheltuielilor salariale, in vederea realizarii sarcinilor programate.
(2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului bugetar se asigura de fiecare ordonator principal de credite cu incadrarea in resursele financiare alocate anual si in numarul de posturi stabilit prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale.
  
Art. 4. – Monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar se realizeaza de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala a Functionarilor Publici, potrivit atributiilor din domeniul de activitate al acestor institutii, precum si de ordonatorul principal de credite.

CAPITOLUL II – Reglementari comune cu privire la elementele sistemului de salarizare

Art. 5 – Sistemul de salarizare reglementeaza remunerarea personalului bugetar in raport cu munca depusa, cu cantitatea si calitatea acesteia, cu importanta sociala a muncii, cu conditiile concrete in care aceasta se desfasoara, precum si cu rezultatele obtinute. Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baza, sporurile, premiile, stimulentele si alte drepturi.

Sectiunea 1 – Salarii de baza

Art. 6. – (1) Salariile de baza, soldele pentru personalul militar, respectiv indemnizatiile persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, se determina prin inmultirea coeficientilor de ierarhizare prevazuti pentru fiecare functie cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, rotunjindu-se din leu in leu, in favoarea salariatului.
(2) Salariile de baza se diferentiaza pe functii in raport cu nivelul pregatirii profesionale, experienta si raspunderea in munca, precum si cu nivelul de complexitate al activitatii, specifice fiecarui post.
(3) in cadrul fiecarei functii, salariile de baza se diferentiaza, pentru personalul bugetar, pe grade pentru studii superioare si pe trepte profesionale pentru studii medii, astfel incat sa se asigure posibilitatea diferentierii salariilor de baza individuale in raport cu nivelul pregatirii profesionale a fiecarei persoane si cu experienta acesteia in munca. De regula se utilizeaza 2-3 grade si respectiv 2-3 trepte profesionale.
(4) in cadrul fiecarui grad sau treapta profesionala, diferentierea salariilor de baza se face pe un numar de 5 gradatii, corespunzatoare celor 5 transe de vechime in munca.
(5) Gradatiile corespunzatoare celor 5 transe de vechime in munca fac parte din salariul de baza.

Art. 7. – (1) Diferentierea salariilor de baza, respectiv a soldelor de functie pentru personalul militar, se realizeaza prin utilizarea unor coeficienti de ierarhizare, cuprinsi in intervalul 1,00 pentru muncitorul necalificat si 15,00 pentru functia cea mai inalta, utilizata in cele trei autoritati, respectiv Autoritatea legislativa, Autoritatea executiva si Autoritatea judecatoreasca. Cele 5 gradatii prevazute pentru fiecare grad sau treapta profesionala sunt diferentiate din 5% in 5%.
(2) Diferentierea indemnizatiilor persoanelor care ocupa functii de demnitate publica si a indemnizatiilor magistratilor, se va face in mod corespunzator cu cele prevazute la alin. (1).

Art. 8. – Pentru personalul bugetar care ocupa o functie de conducere, diferentierea salariilor de baza se face potrivit alin. (1) al articolului 7.

Art. 9. – (1) Transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii sunt urmatoarele:
– intre 3 si 5 ani 
– de la 5 la 10 ani 
– de la 10 la 15 ani 
– de la 15 la 20 ani 
– peste 20 ani
(2) Gradatia corespunzatoare transei de vechime in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca, prevazuta la transa respectiva.
(3) Pentru acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca, angajatorul va lua in considerare integral si perioadele lucrate anterior in alte domenii de activitate decat cele bugetare.
(4) Pensionarii pentru limita de varsta care se angajeaza pe baza unui contract individual de munca in sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiaza de cele 5 gradatii, corespunzator vechimii in munca dobandita in intreaga activitate.

Sectiunea a 2-a – Sporuri

Art. 10. – Personalul bugetar care, potrivit programului normal de lucru, isi desfasoara activitatea in timpul noptii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaza pentru orele lucrate in acest interval, de un spor pentru munca prestata in timpul noptii de 25% din salariul de baza daca timpul astfel lucrat reprezinta cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Art. 11. – (1) Orele prestate peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, se vor plati in luna urmatoare, cu un spor aplicat la salariul de baza, dupa cum urmeaza :
75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
100% din salariul de baza pentru orele urmatoare si pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal sau in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.  
(2) Munca prestata peste durata normala a timpului de lucru poate fi compensata cu timp liber corespunzator, la cererea persoanei, in conditiile in care orele nu au fost platite.
(3) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si sporurile prevazute la alin.(1) se pot plati numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fara a se depasi 360 ore anual. 
(4) La locurile de munca la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depasirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, in situatii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator.
(5) Prevederile alin.(1) nu se aplica persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumulul de functii in aceeasi unitate, la functia cumulata. 

Art. 12. – Personalul bugetar incadrat in functii de executie, care prin natura atributiilor de serviciu presteaza in mod sistematic activitati peste durata normala a timpului de lucru sau desfasoara sistematic activitati in zilele nelucratoare si carora nu i se poate acorda timp liber corespunzator, poate beneficia de un spor de pana la 25% calculat la salariul de baza. Categoriile de personal si conditiile de acordare a sporului pentru munca sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc de ordonatorul principal de credite

Art. 13. – Pentru activitatea desfasurata de nevazatori, incadrati in gradul I de invaliditate, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15% din salariul de baza.

Art. 14. – In anexele la prezenta lege sunt cuprinse sporurile si alte drepturi specifice fiecarui domeniu de activitate.  

Sectiunea a 3-a – Premii

Art. 15. – (1) Personalul bugetar poate beneficia de o indemnizatie de excelenta care se constituie in limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente personalului bugetar, prevazut in statul de functii, cu incadrare in fondurile aprobate prin buget. Indemnizatia de excelenta se poate acorda in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate in activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
(2) Indemnizatiile de excelenta individuale se stabilesc la propunerea ordonatorilor de credite in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie prin hotarare de Guvern. 

Art. 16. – (1) Pentru activitatea desfasurata, personalul bugetar beneficiaza, dupa caz, de un premiu anual egal cu salariul de baza mediu lunar brut, realizat in anul pentru care se face premierea.
(2) Pentru personalul bugetar care nu a lucrat tot timpul anului, premiul anual se acorda proportional cu perioada in care a lucrat, luandu-se in calcul media salariilor de baza brute lunare, realizate in perioada in care au desfasurat activitate.
(3) Ordonatorii de credite pot reduce sau anula premiul anual in cazul personalului care in cursul anului a desfasurat o activitate profesionala slaba sau necorespunzatoare, ori a avut abateri, sanctionate disciplinar.
(4) Plata premiului anual se va face pentru intregul personal bugetar salarizat potrivit prezentei legi, incepand cu luna ianuarie a anului urmator.

Sectiunea a 4-a – Alte drepturi

Art. 17 – (1) Posturile temporar vacante pot fi ocupate si prin cumul de functii, de personal bugetar angajat prin concurs sau examen, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de functii.
(2) Posturile vacante din unitatile de asistenta sociala sau de ocrotire a sanatatii, din cultura si invatamant, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul si de catre persoane din aceeasi unitate. 
(3) Angajarea personalului prin cumul de functii se face cu acordul conducerii unitatii la care persoana in cauza are functia de baza, daca o parte din programul functiei cumulate se suprapune celui de la functia in care este incadrat; in acest caz, se va asigura decalarea programului respectiv.

Art. 18. – (1) Persoanele care sunt angajate in calitate de colaborator in sectorul bugetar, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, in scopul atragerii de specialisti pentru realizarea unor activitati determinate, beneficiaza de drepturile salariale intr-un cuantum ce nu poate depasi salariul de baza corespunzator functiei de consilier gradul IA din ministere, calculate in raport cu timpul de munca efectiv prestat, potrivit conventiei incheiate, daca prin legi speciale nu se dispune altfel.
(2) Pe perioada in care persoanele de la alin.(1) isi desfasoara activitatea in alte localitati decat cea de domiciliu, autoritatile sau institutiile publice acorda indemnizatii de delegare si deconteaza cheltuielile de transport si de cazare ale acestora, in conditiile stabilite pentru personalul bugetar, in masura in care, prin conventia incheiata, s-a prevazut acest lucru.

Art. 19. – Persoanele numite temporar in locul unei persoane cu functie de conducere care lipseste din unitate o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si care nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, primesc salariul de baza al functiei de conducere pe care o preiau.

Art. 20. – (1) Pe durata delegarii, detasarii sau trecerii temporare intr-o alta munca, persoana in cauza isi pastreaza functia, gradul sau treapta profesionala si gradatia avute anterior.
(2) Cand detasarea sau trecerea temporara in alta activitate se face la o munca la care este stabilit un salariu de baza mai mare, persoana detasata sau trecuta temporar in alta munca are dreptul la acest salariu in conditiile prevazute de lege.
(3) Pe perioada detasarii sau trecerii temporare in alta munca, persoana primeste, pe langa salariul de baza stabilit potrivit alin.(1) sau (2), si celelalte drepturi ce se acorda personalului bugetar de la locul de munca respectiv.
(4) Drepturile ce se acorda pe timpul detasarii sau trecerii temporare in alta munca se suporta de institutia sau unitatea unde personalul respectiv isi desfasoara activitatea. Face exceptie personalul detasat in perioada de sezon la unitati bugetare din statiunile balneoclimaterice, la care plata drepturilor se face de unitatea de la care a fost detasat.

Art. 21. – (1) Personalul mutat, in cadrul aceleiasi autoritati, institutii publice sau unitati, in alta localitate, are dreptul la:
rambursarea costului transportului pentru el si membrii familiei sale, precum si pentru gospodaria sa;
plata unei indemnizatii egale cu salariul de baza lunar;
plata unei indemnizatii egale cu Ľ din salariul sau de baza lunar, pentru fiecare membru de familie;
un concediu platit de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordat la cererea sa.
(2) Mutarea in alta localitate se va putea face, in toate cazurile, numai cu asigurarea suprafetei locative corespunzatoare.
(3) De drepturile prevazute la alin.(1) beneficiaza si persoanele solicitate sa fie transferate in alta unitate situata intr-o localitate diferita decat cea de domiciliu, daca in documentul de solicitare a transferului s-a facut aceasta mentiune. Plata drepturilor respective se suporta de institutia sau unitatea la care se face transferul.

Art. 22. – (1) La incadrarea intr-o autoritate, institutie publica sau unitate din alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, personalul de specialitate beneficiaza de o indemnizatie de instalare echivalenta cu un salariu de baza corespunzator functiei, gradului sau treptei profesionale, si gradatiei in care urmeaza a fi incadrat, sau dupa caz, o indemnizatie de incadrare bruta lunara, pentru magistrati. in cazul medicilor si farmacistilor, indemnizatia de instalare se acorda, de catre unitatea sanitara unde s-au incadrat prin concurs, dupa terminarea stagiaturii. Pentru personalul didactic de predare, prima de instalare egala cu indemnizatia de instalare, se acorda avand in vedere prevederile art.51 alin.(6) si art.92 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
(2) Indemnizatia de instalare poate fi echivalenta cu doua salarii de baza, sau dupa caz, doua indemnizatii brute lunare pentru magistrati, pentru acele localitati unde atragerea specialistilor se face cu mare greutate, precum si pentru acele din mediul rural, stabilite de ordonatorii principali de credite bugetare si avizate de Ministerul Finantelor Publice.
(3) Persoanele care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care ulterior au demisionat sau li s-a desfacut contractul de munca sau le-a incetat raportul de serviciu, din motive imputabile lor inainte de implinirea unui an de la instalare vor restitui, in conditiile legii, indemnizatia primita, calculata proportional cu perioada ramasa pana la expirarea termenului de un an.

Art. 23. – (1) Personalul bugetar are dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna si la alte concedii, in conditiile legii.
(2) Durata concediului de odihna este de 21 de zile lucratoare pe an pentru o vechime in munca de pana la 10 ani si de 25 de zile lucratoare pe an pentru o vechime in munca de peste 10 ani.
(3) La determinarea indemnizatiei de concediu de odihna se vor lua in calcul, pe langa salariul de baza si indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent prevazute in contractul individual de munca, dupa caz, raportul de serviciu, potrivit legii.
(4) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an calendaristic, integral sau fractionat, conducatorul autoritatii sau institutiei publice este obligat sa stabileasca programarea astfel incat una dintre fractiuni sa fie de cel putin 15 zile lucratoare, neintrerupt. La solicitarea motivata a persoanei in cauza se pot acorda fractiuni neintrerupte mai mici de 15 zile lucratoare. 
(5) Concediul de odihna se efectueaza in fiecare an. in cazul in care, din motive justificate, personalul bugetar nu a putut efectua concediul de odihna la care avea dreptul intr-un an clendaristic, cu acordul persoanei in cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul de odihna pana la sfarsitul anului urmator.
(6) Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii raporturilor juridice de munca.
(7) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.
(8) Prevederile prezentului articol se completeaza cu prevederile in materie din actele normative in vigoare.  

Titlul II – Reglementari specifice

CAPITOLUL I – Reglementari specifice personalului incadrat pe baza de contract individual de munca – personal contractual din administratia publica

Sectiunea 1 – Salarii de baza

Art. 24 – Salariile de baza pentru personalul contractual incadrat in serviciile Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, in ministere si in alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtea Constitutionala, Consiliul Legislativ, Consiliul Concurentei, Avocatul Poporului, Curtea de Conturi, Consiliul National al Audiovizualului si Consiliul National pentru Studierea Dosarelor Securitatii, sunt prevazute in Anexa nr.I/1.

Art. 25 – Salariile de baza pentru personalul serviciile deconcentrate ale ministerelor si a altor organe centrale de specialitate – prefecturi, consilii judetene, municipii resedinta de judet, sunt prevazute in Anexa nr.I/2.
 
Art. 26 – Salariile de baza pentru personalul contractual din aparatul propriu al consiliilor, primariilor si din serviciile publice din subordinea acestora, sunt prevazute in Anexa nr.I/3.

Art. 27 – Salariile de baza pentru personalul contractual incadrat pe functii de executie de specialitate specifice din aparatul Consiliului Concurentei, sunt prevazute in Anexa nr.I/4.

Sectiunea a 2-a – Sporuri

Art. 28. – Sporurile la salariul de baza, care sunt specifice unor domenii bugetare si care se acorda personalului contractual din respectivele domenii, sunt prevazute, dupa caz, in anexele care cuprind salariile de baza pentru personalul din unitatile bugetare din aceste domenii.

Sectiunea a 3-a – Angajarea si avansarea in functii,grade sau trepte profesionale si gradatii a personalului contractual

Art. 29. – Ocuparea unui post vacant existent in statul de functii, in cazul personalului contractual se face prin concurs sau examen, pe baza criteriilor de selectie stabilite prin regulament de catre ordonatorul principal de credite, in raport cu cerintele postului, iar la avansare, in raport cu performantele profesionale individuale ale candidatului, stabilite in cadrul examinarii acestuia de catre comisia de examinare, desemnata prin dispozitie a ordonatorului de credite bugetare.

Art. 30. – (1) Promovarea persoanelor incadrate cu contract individual de munca, in functii, grade sau trepte profesionale, se face de regula pe un post vacant existent in statul de functii.
(2) In situatia in care nu exista un post vacant, promovarea persoanelor incadrate cu contract individual de munca, in functii, grade sau trepte profesionale, se va face prin transformarea postului din statul de functii in care acestea sunt incadrate, intr-unul de nivel imediat superior.
(3) Planul de promovare a personalului contractual in grade profesionale, pentru personalul cu studii superioare, sau in trepte profesionale, pentru personalul cu studii medii, va fi intocmit de ordonatorul principal de credite si va fi transmis Ministerului Finantelor Publice pentru a fi avut in vedere la intocmirea anexelor la legile bugetare.
(4) Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare, se poate face din 3 in 3 ani, in functie de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativele “foarte bun”, cel putin de 2 ori in ultimii 3 ani. 
(5) Avansarea in gradatia imediat superioara se face la indeplinirea conditiei de vechime prevazute de transele de vechime in munca.
(6) Activitatea profesionala se apreciaza anual ca urmare a evaluarii performantelor profesionale individuale, de catre conducatorul institutiei publice – la propunerea sefului ierarhic – prin acordare de calificative: “foarte bun”, “bun”, “satisfacator” si “nesatisfacator”.
(7) Stabilirea concreta a criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale, in cazul avansarii sau ocuparii unui post vacant, se face prin regulament aprobat de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor, sau dupa caz, a reprezentantilor salariatilor, sau prin hotarare de Guvern ?  
(8) Persoanele incadrate in functii contractuale de debutant, cu salariul de debutant, vor fi salarizate astfel pana la expirarea perioadei de proba, de cel putin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an, si vor fi avansate, pe baza de examen, in functia, gradul sau treapta profesionala imediat superioara.
(9) Absolventii invatamantului superior de lunga si scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la gradul profesional imediat superior gradului de debutant.

CAPITOLUL II – Reglementari specifice personalului contractual din unitatile bugetare subordonate autoritatilor administratiei publice

Sectiunea 1 – Salarii de baza

Art. 31 – Salariile de baza pentru personalul contractual din unitatile bugetare sunt prevazute astfel:
– In Anexa nr.II/1, pentru unitatile de invatamant; 
– In Anexa nr.II/2, pentru unitatile de sanatate;
– In Anexa nr.II/3, pentru unitatile de cercetare; 
– In Anexa nr.II/4, pentru unitatile de cultura; 
– In Anexa nr.II/5, pentru unitatile de cult;
– In Anexa nr.II/6, pentru unitatile sportive;
– In Anexa nr.II/7, pentru unitatile de navigatie; 
– In Anexa nr.II/8, pentru laboratoarele centrale si alte unitati bugetare din agricultura;
– In Anexa nr.II/9, pentru oficiile de cadastru, geodezie si cartografie;
– In Anexa nr.II/10, pentru unitatile de protectie a mediului;
– In Anexa nr.II/11, pentru unitatile de aviatie sportiva;
– In Anexa nr.II/12, pentru unitatile de asistenta sociala si unitatile de asistenta medico-sociala;
– In Anexa nr.II/13, pentru unitatile sanitar – veterinare;
– In Anexa nr.II/14, pentru alte unitati bugetare de subordonare centrala si locala, precum si pentru compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investitii, din unitatile cuprinse in anexele nr.II/1-II/13;
– In Anexa nr.II/15, pentru activitatea de secretariat – administrativ, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire, din unitatile din sectorul bugetar.

Sectiunea a 2-a – Sporuri si alte drepturi

Art. 32. – Sporurile la salariile de baza si alte drepturi, care sunt specifice unor domenii bugetare, sunt prevazute, dupa caz, in anexele care cuprind salariile de baza pentru personalul din unitatile bugetare respective.

Art. 33. – in raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, pot fi acordate personalului salarizat potrivit Anexelor nr.II/1-II/15, cu respectarea prevederilor legale, urmatoarele categorii de sporuri:
a) pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective ; 
b) pentru activitati ce solicita o incordare psihica foarte ridicata, un spor de pana la 15% din salariul de baza;
pentru conditii grele de munca, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;
d) personalul care lucreaza, potrivit contractului individual de munca in zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, beneficiaza de un spor de pana la 20% din salariul de baza.
Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporurilor prevazute la lit.(a)-(d), precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau dupa caz a reprezentantilor salariatilor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale sau prin hotarare a Guvernului.

Sectiunea a 3-a – Angajarea si avansarea personalului contractual din unitatile bugetare in functii, grade si gradatii

Art. 34. – Angajarea si avansarea personalului contractual pe functii, grade sau trepte profesionale si gradatii se face potrivit prevederilor din statute sau alte reglementari proprii sau, in cazul in care nu exista o reglementare proprie, se aplica prevederile art.29 si art.30. 

CAPITOLUL III – Reglementari specifice personalului incadrat in aparatul central al Ministerului Afacerilor Externe si de la misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate

Sectiunea 1 – Salarii de baza

Art. 35. – Salarizarea membrilor Corpului diplomatic si consular al Romaniei se face tinandu-se seama de rolul, raspunderea, complexitatea si importanta sociala a functiei exercitate, de specificul activitatii de promovare a politicii externe a Romaniei, de pregatirea si competenta profesionala a diplomatilor, precum si de incompatibilitatile si interdictiile prevazute pentru diplomati de legislatia in vigoare.

Art. 36. – Salariile de baza pentru membrii Corpului diplomatic si consular al Romaniei si pentru personalul care indeplineste functii de executie specifice in centrala Ministerului Afacerilor Externe sunt prevazute in Anexele nr.III/1

Art. 37. – (1) Salariile de baza pentru membrii Corpului diplomatic si consular si personalul care ocupa functii de executie specifice in administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si care exercita functii de conducere sunt cele corespunzatoare functiei indeplinite, la care se adauga o indemnizatie de conducere care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea pe care o implica functia de conducere.
(2) Indemnizatiile pentru functiile de conducere sunt stabilite in procente din salariul de baza si sunt prevazute in Anexa nr.III/2.

Art. 38. – (1) Salariile lunare in valuta ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate se stabilesc pe functii, tinandu-se seama de rolul, raspunderea si complexitatea atributiilor ce revin fiecarei functii si avandu-se in vedere costul vietii si conditiile de viata si de munca din tara in care personalul isi desfasoara activitatea.
(2) Salariul lunar in valuta corespunzator fiecarei functii se determina prin aplicarea coeficientului de ierarhizare a functiei, prevazut in Anexa nr.III/3, asupra bazei de calcul pentru tara respectiva.
(3) Valoarea coeficientului de ierarhizare 1,00, reprezentand baza de calcul al salariilor si indemnizatiilor in valuta in cuantum net, pentru fiecare tara in care personalul isi desfasoara activitatea, se stabileste prin hotarare a Guvernului.

Sectiunea a 2-a – Sporuri, premii si alte drepturi

Art. 39 – Sporurile la salariile de baza si alte drepturi care sunt specifice domeniului sunt prevazute in anexele care cuprind salariul de baza pentru personalul diplomatic si consular. 

Sectiunea a 3-a – Angajarea si avansarea in functii diplomatice si consulare

Art. 40 – Conditiile de incadrare si promovare a personalului din administratia centrala a Ministerului Afacerilor Externe si misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale romanesti din strainatate in functiile de executie specifice Ministerului Afacerilor Externe, se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu respectarea prevederilor din Statutul Corpului Diplomatic.

CAPITOLUL IV – Reglementari specifice personalului incadrat in institutiile publice de aparare nationala, ordine publica, siguranta nationala 

CAPITOLUL V – Reglementari specifice personalului incadrat in organele autoritatii judecatoresti 

Art. 97. – (1) Salarizarea si celelalte drepturi ale judecatorilor, ale procurorilor, ale personalului asimilat acestora si ale magistratilor-asistenti se stabilesc tinandu-se seama de locul si rolul justitiei in statul de drept, de raspunderea, complexitatea si riscurile functiei, de incompatibilitatile si interdictiile prevazute de lege pentru aceste categorii de personal.
(2) Salarizarea si celelalte drepturi ale judecatorilor si procurorilor militari se asigura de Ministerul Apararii Nationale, potrivit prevederilor prezentei legi si reglementarilor referitoare la drepturile materiale si banesti specifice calitatii de militar activ cuprinse la Capitolul IV. 
(3) Salarizarea si celelalte drepturi ale procurorilor militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie se asigura de aceasta, potrivit prevederilor prezentei legi si reglementarilor referitoare la drepturile materiale si banesti specifice calitatii de militar activ cuprinse la Capitolul IV.

Sectiunea 1 – Indemnizatii si salarii de baza

Art. 98. – (1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti au dreptul pentru activitatea desfasurata la o indemnizatie de incadrare bruta lunara stabilita in raport cu nivelul instantelor sau parchetelor, cu functia detinuta si cu vechimea in magistratura, potrivit legii, prevazuta in Anexa nr.V/1.
(2) Pentru judecatorii si procurorii militari, indemnizatia de incadrare bruta lunara stabilita potrivit prezentei legi, reprezinta solda de functie.
(3) Indemnizatiile procurorilor si ale personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor potrivit legii, precum si ale personalului de specialitate din scoala nationala de Grefieri si din Institutul National de Criminologie sunt prevazute in Anexa nr.V/1.

Art. 99. – Salariile de baza si indemnizatiile de conducere ale personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea, sunt prevazute in Anexa nr.V/2.

Art. . – Salariile de baza si indemnizatiile de conducere pentru personalul din Institutul National de Expertiza Criminalistica si laboratoarele de expertize criminalistice, sunt prevazute in Anexa nr.V/3.

Art. . – Salariile de baza pentru personalul de instruire care nu are pregatire juridica si pentru personalul auxiliar din Institutul National al Magistraturii, sunt prevazute in Anexa nr.V/4.

Art. – (1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti beneficiaza, in raport cu vechimea numai in functiile de judecator, procuror, magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie sau de personal asimilat judecatorilor si procurorilor, de o majorare a indemnizatiei, calculata in procente la indemnizatia de incadrare bruta lunara, dupa cum urmeaza:
  – de la 3 la 5 ani – 10%;
  – de la 5 la 10 ani – 15%;
  – de la 10 la 15 ani – 20%;
  – de la 15 la 20 de ani – 25%;
  – peste 20 de ani – 30% .
(2) Indemnizatia de incadrare majorata potrivit alin. (1) se acorda de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea numai in functiile prevazute la alin. (1) si constituie indemnizatia de incadrare bruta lunara.
(3) Indemnizatia de incadrare majorata potrivit alin.(1) se ia in calcul la stabilirea pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale, la stabilirea, recalcularea si actualizarea pensiei de serviciu, precum si a oricaror alte drepturi ce se determina pe baza veniturilor salariale.

Art. – Judecatorii si procurorii care functioneaza la instantele si parchetele din mediul rural, situate in comune, beneficiaza de indemnizatii de incadrare brute lunare majorate cu pana la 10%. Majorarea se stabileste in functie de gradul de izolare a localitatii si de conditiile concrete de viata, prin ordin al ministrului justitiei sau, dupa caz, al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. – (1) Asistentii judiciari numiti in conditiile legii sunt salarizati cu o indemnizatie de incadrare bruta lunara prevazuta la lit.A din Anexa nr.V/1 nr crt.28-31, in raport cu vechimea in functii juridice.
(2) Asistentii judiciari beneficiaza in mod corespunzator de drepturile prevazute la Art.5, 7, 18, 24 si 25 din OUG nr.27/2006.

Art. – Salarizarea magistratilor-asistenti se face potrivit prevederilor lit.A din Anexa nr.V/1 prevazute la nr.crt.20, 21 si 22 pentru magistratii-asistenti gradele I, II si III, la nr.crt. 14, 15 si 16 pentru magistratii-asistenti sefi gradele I, II si III si la nr.crt.14 pentru prim-magistratul-asistent.
   
Art. – Bursele auditorilor de justitie se stabilesc potrivit Anexa nr. V/5, in baza indemnizatiilor prevazute la Anexa nr. V/1 nr. crt.30 si 31, in raport cu vechimea pe care o au ca auditori.

Art. – (1) Indemnizatiile de incadrare brute lunare si celelalte drepturi ale judecatorilor, procurorilor, personalului asimilat acestora si ale magistratilor-asistenti se acorda dupa caz, de ministrul justitiei, de presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, de presedintele Consiliului Superior al Magistraturii sau de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu exceptia cazurilor cand prin lege speciala se prevede altfel.
(2) Indemnizatiile de incadrare brute lunare sau salariile de baza brute, precum si alte drepturi salariale ale personalului din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie se stabilesc de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, potrivit legii.

Art. – (1) Pe perioada mandatului, presedintele si vicepresedintele Consiliului Superior al Magistraturii primesc o indemnizatie bruta lunara egala cu cea a presedintelui, respectiv a vicepresedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
 (2) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii care desfasoara activitate permanenta, cu exceptia celor prevazuti la alin.(1), primesc lunar pentru activitatea desfasurata o indemnizatie bruta lunara egala cu cea a unui presedinte de sectie al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(3) La calculul indemnizatiei prevazute la alin. (1) si (2) se includ si celelalte sporuri, care se acorda in conditiile prezentei legi.
(4) Membrii Consiliului Superior al Magistraturii prevazuti la alin. (1) si (2) beneficiaza si de o indemnizatie de membru egala cu 25% din indemnizatia bruta lunara a judecatorului de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(5) Membrii alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii fara activitate permanenta beneficiaza, pe langa indemnizatia bruta lunara corespunzatoare functiei avute in cadrul instantei sau parchetului, si de o indemnizatie de membru egala cu 50% din indemnizatia bruta lunara a judecatorului de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(6) Membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii si reprezentantii societatii civile beneficiaza de o indemnizatie de membru egala cu 50% din indemnizatia bruta lunara a judecatorului de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(7) in baza de calcul a indemnizatiei de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, prevazuta la alin.(4), (5) si (6), nu se includ majorarea prevazuta la Art….. si nici celelalte sporuri stabilite de prezenta lege ori de alte acte normative speciale.
   
Art. – (1) Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si cei din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism sunt salarizati potrivit nr. crt. 6 – 13 de la lit. A din Anexa nr.V/1 in raport cu functiile pe care le detin sau cu care sunt asimilati potrivit legii.
(2) Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism beneficiaza de toate drepturile stabilite de prezenta lege, precum si de alte drepturi stabilite expres pentru acestia prin alte acte normative.
(3) Salariul de baza pentru specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism se stabileste potrivit nr. crt. 28 de la lit. A din Anexa nr.V/1. Specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism beneficiaza si de celelalte drepturi salariale prevazute de lege. 
(4) Salariul de baza se stabileste potrivit nr. crt. 31 de la lit. A din Anexa nr. V/1 pentru agentii de politie judiciara din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, nr. crt. 28 pentru ofiterii de politie judiciara, nr. crt. 27 pentru sefii de birou si nr. crt. 26 pentru sefii de serviciu. Ofiterii si agentii de politie judiciara din Directia Nationala Anticoruptie beneficiaza de drepturile prevazute in Anexa nr.IV.
(5) Ofiterii si agentii de politie judiciara, precum si specialistii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie si al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism beneficiaza in mod corespunzator de drepturile prevazute la Art. ……….. .

Sectiunea a 2-a – Sporuri, premii si alte drepturi

Art. – (1) Absolventii, inclusiv cei ai Institutului National al Magistraturii, in primul an de activitate dupa terminarea studiilor, numiti ca judecatori, procurori sau personal asimilat acestora in unitati din alta localitate decat cea de domiciliu, beneficiaza de o indemnizatie de instalare egala cu indemnizatia de incadrare bruta lunara corespunzatoare functiei in care urmeaza sa fie incadrati. Aceasta indemnizatie se acorda si absolventilor numiti pe functii de personal asimilat in Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Ministerul Public sau Institutul National de Criminologie.
(2) In cazul in care absolventul este incadrat intr-o unitate din mediul rural, indemnizatia de instalare va fi egala cu doua indemnizatii de incadrare brute lunare.
(3) Prin ordin al ministrului justitiei sau al procurorului general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa caz, se poate aproba ca pentru absolventii facultatilor de drept sa se acorde indemnizatia de instalare si in cazul incadrarii lor in localitati in care atragerea juristilor se face cu mare greutate.
(4) Indemnizatiile de instalare se impoziteaza potrivit legii, se inscriu in carnetul de munca si se acorda o singura data in timpul activitatii.
(5) Cel care a beneficiat de acordarea indemnizatiei de instalare este obligat sa functioneze in unitatea in care a fost numit o perioada de 2 ani de la numirea in functie. in cazul nerespectarii acestei obligatii, indemnizatia de instalare se restituie si se anuleaza din carnetul de munca.
(6) Pe perioada delegarii si a detasarii, judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, precum si personalul auxiliar de specialitate beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru functia in care sunt delegati sau detasati. Daca indemnizatia, sau dupa caz, salariul de baza, si celelalte drepturi salariale prevazute pentru functia in care sunt delegati sau detasati sunt mai mici, acestia isi pastreaza indemnizatia de incadrare bruta lunara, respectiv salariul de baza, si celelalte drepturi banesti.
(7) Drepturile care se acorda pe timpul detasarii se suporta de institutia in care persoana in cauza isi desfasoara activitatea.

Art. . – Judecatorii, procurorii si personalul asimilat acestora, detasati in functii de conducere din Administratia Nationala a Penitenciarelor, beneficiaza, pe durata detasarii, pe langa indemnizatia de incadrare bruta lunara a functiei de executie corespunzatoare nivelului instantei sau al parchetului si vechimii pe care o au la data detasarii, si de indemnizatia de conducere prevazuta de lege pentru functia de conducere pe care sunt detasati, precum si de drepturile prevazute in legile speciale.
Art. . – Judecatorii, procurorii si personalul asimilat acestora, precum si personalul auxiliar de specialitate, numiti temporar intr-o functie de conducere, in cazul in care titularul acesteia lipseste din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiaza de salariu sau indemnizatie pe perioada respectiva, au dreptul la indemnizatia de incadrare bruta lunara, sau dupa caz, salariul de baza, corespunzatoare functiei pe care o preiau. 
Art. – (1) Membrii comisiilor de examinare a magistratilor stagiari, pentru examenele de definitivare in functie a asistentilor criminalisti, pentru examenele de notar public, pentru numirea si promovarea personalului de specialitate juridica si criminalistilor, precum si pentru admiterea in Centrul de pregatire si perfectionare a grefierilor si a celorlalte categorii de personal auxiliar de specialitate, sunt remunerati prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat in cadrul acestor comisii.
(2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor de examinare, prevazuta la alin.(1), se face luandu-se in considerare indemnizatia bruta a functiei de magistrat, in care este incadrat cel in cauza.
(3) Membrii comisiilor de examinare pentru examenul de primire in magistratura si pentru examenul de capacitate al magistratilor sunt remunerati prin plata cu ora, luandu-se in calcul indemnizatia bruta a functiei de judecator la Curtea Suprema de Justitie.
(4) Drepturile prevazute la alin.(2) si (3) se impoziteaza separat
(5) Membrii comisiilor de examinare prevazuti la alineatele precedente, care se deplaseaza in alta localitate decat cea in care isi au locul de munca, beneficiaza de diurna, cheltuieli de transport si cazare, potrivit legii.
Art. . – (1) La Institutul National al Magistraturii pentru indeplinirea unor activitati pentru care volumul de munca este sub jumatate din cel al unui post cu norma intreaga, se face plata cu ora. Aceste fractiuni de norma vor fi prevazute in statul de functii. Activitatile pentru care se poate aplica plata cu ora se stabilesc anual de ministrul justitiei.
(2) Calculul tarifului orar se face luandu-se in considerare salariul de baza brut al celui in cauza, stabilit in conditiile legii.
(3) Pentru personalul care presteaza activitati didactice cu ora, calculul tarifului orar se face in raport cu norma didactica de predare saptamanala si cu functia didactica indeplinita.

Sectiunea a 3-a – Promovarea in functii

Art. . – Promovarea personalului din autoritatea judecatoreasca se face potrivit prevederilor legale in vigoare.

CAPITOLUL VI – Reglementari specifice personalului din cadrul Curtii de Conturi

Sectiunea 1 – Indemnizatiile controlorilor financiari

Art. . – Controlorii financiari din cadrul Curtii de Conturi se remunereaza cu indemnizatie lunara, conform Anexei nr.VI

Art. . – Indemnizatia este unica forma de remunerare lunara a activitatii corespunzatoare functiei de controlor financiar si reprezionta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.  

CAPITOLUL VII – Reglementari specifice pentru personalul de specialitate si personalul auxiliar de specialitate din cadrul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Sectiunea 1 – Indemnizatii si salarii de baza

Art. . – Salarizarea membrilor plenului si a personalului Oficiului, nomenclatorul de functii, conditiile de vechime si studii pentru incadrarea si promovarea personalului sunt prevazute in Anexa nr. VII.

Sectiunea a 2-a – Sporuri, premii si alte drepturi

Art. . – Membrii plenului si personalul Oficiului au toate drepturile prevazute in reglementarile legale mentionate in Anexa nr. VII.
Art. – (1) Persoanele care, potrivit legii, gestioneaza informatii clasificate, beneficiaza de un spor de pana la 25% acordat pentru gestionarea datelor si informatiilor clasificate
(2) Locurile de munca, categoriile de personal si marimea concreta a sporului va fi stabilit de membri plenului in functie de certificatul/avizul de securitate detinut, obtinut potrivit legii.  

CAPITOLUL VIII – Reglementari specifice personalului care ocupa functii de demnitate publica si personalului care ocupa functii asimilate cu functii de demnitate publica

Sectiunea 1 – Indemnizatii si salarii de baza

Art. . – (1) Functia de demnitate publica este acea functie publica care se ocupa prin mandat obtinut direct, prin alegeri organizate, sau indirect prin numire, potrivit legii.
(2) Functiile asimilate cu cele de demnitate publica sunt functii de conducere din institutiile publice aflate in subordinea Guvernului, nominalizate de catre acesta.

Art. . – (1) Indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica sunt prevazute in Anexa nr. VIII/1.
(2) Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) este unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.
(3) Persoanele care ocupa functii de demnitate publica alese si numite, nu beneficiaza de premii, de sporul de vechime si nici de alte sporuri prevazute de prezenta lege.

Art. . – (1) Salariul de baza lunar pentru persoanele care ocupa functii asimilate cu cele de demnitate publica, in institutii publice din subordinea Guvernului, sunt prevazute in Anexa nr. VIII/2.
(2) Salariul de baza lunar prevazut la alin.(1), cuprinde si indemnizatia de conducere. Persoanele incadrate pe functii asimilate celor de demnitate publica, au dreptul, pe langa salariul de baza si la celelalte drepturi salariale acordate conform prezentei legi, personalului incadrat cu contract individual de munca din institutia publica condusa. 

Art. . – Perioada in care persoanele care au ocupat functii de demnitate publica, in institutii publice constituie vechime in munca si in specialitate. 

CAPITOLUL IX – Reglementari specifice personalului clerical, care isi desfasoara activitatea in tara, in cadrul cultelor religioase din Romania, recunoscute potrivit legii

Art. . – (1) Indemnizatiile pentru persoanele din conducerea cultelor religioase asimilate persoanelor care ocupa functii de demnitate publica, precum si numarul maxim de posturi, sunt prevazute in Anexa nr.IX.
(2) Indemnizatia lunara prevazuta la alin. (1) este unica forma de remunerare a activitatii corespunzatoare functiei si reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.
Art. . – Salarizarea personalului clerical …….. Anexa …. ?

Titlul III – Dispozitii tranzitorii si finale

CAPITOLUL II 1 – VA DEVENI CAPITOLUL III – Reglementari specifice personalului incadrat in functii publice

Sectiunea 1 – Salarii de baza

Sectiunea a 2-a – Sporuri

Sectiunea a 3-a – Premii

Sectiunea a 4-a – Alte drepturi”

Sursa: Casa de Avocatura Coltuc

Reclame

Un răspuns

  1. as dori sa-mi trimiteti si mie daca puteti anexa II/4din legea salarizarii unice pentru personalul din cultura.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: